CONTEXTUL ECONOMIC


Infrastructura de transport

Reţeaua de drumuri se compune din : drumuri publice de lungime totală cca 106 km, din care cca 12,6 km drum judeţean asfaltat,14 km drum comunal asfaltat şi 30 km drumuri comunale pietruite, restul fiind drumuri de pământ,inclusiv drumuri forestiere.

Reţeaua feroviară lipseşte la nivelul comunei.

Utilităţi

Sistemul de alimentare cu apă existent se compune dintr- o reţea de alimentare in lungime 9 km, cu următoarea repartizare :

 • Satul Nucşoara – 3,8 km;
 • Satul Gruiu – 1,6 km;
 • Satul Sboghiţeşti – 3,6

Acest sistem va asigura accesul la apă potabilă pentru cca 900 de locuitori, ce reprezintă 64% din populaţia comunei.

Sistemul centralizat de canalizare si staţia de epurare a apelor uzate aferenta sistemului centralizat de canalizare se află în •’oces de finalizare prin OG 7/2006,necesitând extinderea reţelei principale .

Sistemul de alimentare cu gaze naturale -inexistent.

Sistemul de transport public local

Datorită poziţiei geografice a comunei Nucşoara faţă de municipiile Piteşti,Curtea de Argeş si Cimpulung, există reţele de legătură bine dezvoltate, ceea ce permite asigurarea pentru populaţie a facilităţilor de transport public local:

–  DN 73-Piteşti-Câmpulung

 • DN 73 C-Curtea de Argeş-Domneşti-Câmpulung = 18 km din Domneşti
 • DJ 731-Domneşti-Nucşoara
 • DC 268-Sboghiţeşti-Nucşoara

–  DC 269-Sboghiţeşti-Slatina .

Sistemul de iluminat public local

Are un grad de acoperire momentan satisfăcător, necesitând extindere şi modernizare în vederea asigurării acoperirii unei arii cât mai mari, realizării parametrilor lumino-tehnici conform standardelor în vigoare şi reducerii consumurilor energetice

Situaţia socio-economica

Condiţiile geografice şi istorice au determinat un decalaj socio-economic al comunei Nucşoara. Din punct de vedere al dezvoltării socio-economice, comuna ocupă una din ultimele poziţii în cadrul judeţului Argeş.

Administraţia comunala

In anul 1864 s-a promulgat legea de organizare a administraţiei, lege comunala prin care satele si cătunele se grupau in comune rurale conduse de consiliile comunale in frunte cu cate un primar. Cu mult înainte de aceasta data, ca si ulterior, satele         si comunele au făcut parte din unitati administrative mai mari, plasile si judeţele, ultimele, cu existenta veche, reprezentau iniţial uniunile de obşti satesti anterioare domniei.

Acestea erau aliniate de regula pe axa văilor, avand hotare pe cumpene de apa.

Plasile erau in regiunile de ses ale judeţelor si erau conduse de zapcii, plaiurile in zona muntoasa cuprindeau sate de slujitori plaiesi insarcinati cu paza marginei, a trecătorilor si potecilor si asigurau ordinea, sub conducerea vătafilor de plai. Intre 1831-1864 atat plasile cat si plaiurile erau conduse de subcarmuitori, după 1864 de subprefecti, numiţi mai apoi, administratori de plasa si pretori.

In 1885 plaiul Nucşoara s-a contopit cu plaiul Dambovita formând un singur plai – Nucsoara-Dambovita –  care  cuprindea  toata  zona de  sub munte  a fostului  judeţ Dambovita.

Pana la constituirea comunelor rurale prin Legea votata la 1864 satele au avut administraţia lor proprie. Ele formau obşti satesti si se bucurau de autoadministrare cu reprezentanţi aleşi de obşte. După primul război mondial comuna Nucşoara devine comuna de sine statatoare condusa fiind de primar, notar, perceptor si consilieri comunali.

După al doilea război mondial comuna este condusa de către un preşedinte al consiliului popular, secretar, perceptor si om de serviciu.

Aceasta administrate locala a funcţional pana in 1988 când, printr-o hotarare de stat, comuna a trecut de comuna Corbi, luând denumirea de comuna Corbi- Nucsoara, întreaga administrate funcţionând pe raza comunei Corbi.

După Revoluţia din decembrie 1989 locuitorii comunei au făcut demersuri la judeţ pentru a se reveni asupra hotărârii luate in 1988 si in urma acestora administraţia a trecut din nou pe raza comunei, iar comuna si-a reluat vechea denumire de Nucşoara avand in components actualele sate: Nucşoara, Sboghitesti, Gruiu si Slatina. Tot cu aceasta data ,conform hotărârii guvernului ,vechea denumire de consiliul popular a fost înlocuita cu denumirea de Primărie

Şcoala

Primele informaţii despre şcolile din comuna Nucşoara le avem din 1843 din raportul profesorului Ion Brezoianu care arata ca satul Nucşoara avea 110 familii si o şcoala zidita special cu 3 camere. In prezent,funcţionează şcolile:

 1. Şcoala Nucşoara

Pentru inceput şcoala a funcţionat intr-o clădire cu 3 Săli de clasa si cancelarie pentru ca mai apoi datorita faptului ca a crescut numărul de elevi sa se construiască inca un corp cu doua Săli de clasa si doua laboratoare: de fizica si chimie.

Ciclul primar funcţionează in alt corp situai in partea de sud a scolii vechi cu 2 încăperi ,lucrandu-se cu elevii in sistem

simultan.

 1. Şcoala Slatina

Corp de şcoala cu trei Săli de clasa si o cancelarie (clasele V-VIII).

O Şcoala Sboghitesti

Şcoala cu etaj si parter dotata cu toata baza materiala didactica necesara, d) Şcoala Gruiu

Pe raza comunei a existat pana in anul 1966 o şcoala primara si in satul Gruiu.

Pentru ca numărul elevilor a scăzut an de an, aceasta s-a desfiinţat, elevii acesteia fiind obligaţi sa urmeze cursurile la şcolile Nucşoara si Bradet.

Nucşoara a fost dăruită de Dumnezeu cu o biserica impunătoare, o adevarata catedrala – ,,Perla Râului Doamnei” – asa cum a fost numita de un grup de turişti străini ce au vizitat-o in vara anului 2004; situata intr-un cadru mioritic, ea poate fi zărită de la o distanta de peste 10 km, oglindindu-se zi si noapte in apele frumosului lac «Invartita».

Actuala biserica parohiala din satul Nucşoara, cu hramul ,,Intrarea in Biserica a Maicii Domnului” este aşezata pe un bot de deal (movilita). Ea a fost construita in locul celei vechi, care, conform documentelor din Arhiva Bisericii si Arhivelor Statului, s-a ridicat de către logofătul Ghita in anul 1809 cu hramul “Toţi Sfinţii”.

Sanatatea

Pe raza comunei Nucşoara funcţionează, in satul Nucşoara, un dispensar comunal.

Instituţii publice

-colaborare:dispensar comunal,bibloteca publica,sistemul de invatamant, politia rurala.

-servicii pubice:serviciu de paza permanenta,serviciu de colectare deşeuri menajere,serviciul pentru situaţii de urgenta.

Agenţi economici

în tabelul nr. 3.2.3.1. este prezentată situaţia principalilor agenţi economici de la nivelul comunei.

Tabel nr. 3.2.3.1. Situaţia principalilor agenţi economici de la nivelul comunei

Agent economic Număr
Societate pe acţiuni 0
Societate cu răspundere limitată 12
Organizaţie cooperatistă 0
Asociaţii agricole 3
Asociaţie familială, persoană fizică autorizată 6
altele 2
 total 23

 

Lista principalilor agenţi economici care funcţionează în comuna

 

Nr. crt. Denumire agent economic Adresa sediului social Punct de lucru Obiectul de activitate
1.  

Aderalu Marg AG SRL

Nucşoara Nucşoara – comerţ produse alimentare si

nealimentare

 

2.

Asociaţia Măgură

Nucşoara

Nucşoara Nucşoara -creşterea animalelor
3. Asociaţia apicultorilor Arges-

Valsan

Nucşoara Valsan -apicultura
4.  

PFA Berevoianu Irina

Nucşoara Nucşoara Comerţ produse alimentare si nealimentare
5. CMI Bolovaneanu Florentina-Anisoara Nucşoara Nucşoara -servicii medicale
6.  

SC Crpatica Turism SRL

Nucşoara Nucşoara -turism
7.  

SC Daniram Intermed SRL

Nucşoara Nucşoara -comerţ
8. SC Dragonul SRL Nucşoara Nucşoara -turism
9. Obştea Vârful Strungii- Caprioarele Nucşoara Nucşoara -creşterea animalelor
10.  

SC Profarm Turism SRL

Nucşoara Nucşoara -turism
 

11.

 

SC Ravensis Film SRL

Nucşoara Nucşoara -cinematografie
 

12.

PFA Stoica Bogdana Ancuta Nucşoara Nucşoara -agricultura

 

In comuna Nucşoara funcţionează următoarele obiective de utilitate publică:

 • 3 şcoli;
 • 2 grădiniţe;
 • 1 primărie;
 • lcabinete medical individual;
 • 1 post de poliţie;
 • 3 biserici;
 • 1 oficiu poştal.

 

Lista principalelor obiective de utilitate publică repartizate pe localităţi

Localitatea Obiective de utilitate publică Număr
Nucşoara şcoală cu clasele I-VIII 1
qrădiniţă 1
cabinet medical individual 1
post de poliţie 1
Biserica 1
Primăria 1

 

 

Localitatea Obiective de utilitate publică Număr
Sboghitesti şcoală cu clasele I-VIII 1
Biserica 1
Slatina şcoală cu clasele I-IV 1
Biserica 1
grădiniţă 1

 

Industria

La nivelul comunei Nucşoara nu se poate vorbi de sectorul industrie ,acesta fiind inexistent.

Agricultura

La sfârşitul anului 2012 suprafaţa agricolă a comunei ocupa 3110 ha , ceea ce reprezenta 0,7% din totalul suprafeţei existente.

în tabelul nr. 3.2.3.2. este prezentată situaţia repartizării suprafeţei agricole.

 

Situaţia repartizării suprafeţei agricole la nivelul comunei

 

 

Folosinţă

Suprafaţă

ha

Teren arabil 374
păşuni 1789
fâneţe 518
vii 0
livezi 436
total 3110

 

Suprafaţa ocupată de păduri este de 42786 ha.